Bekijk hier alle B-Stock producten op onze B-Stock website.

Algemene Handelsvoorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van Highlite International BV, statutair gevestigd en voor Afnemers kantoorhoudende te Vestastraat 2, Kerkrade, Nederland.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

1.1   Deze algemene handelsvoorwaarden (hierna 'de algemene voorwaarden') van Highlite International B.V., hierna 'de Leverancier' genoemd, zijn op alle offertes en verkoopcontracten met een contractspartij van toepassing. Wijzigingen aan dit contract tussen de Leverancier en een contractspartij zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen de Leverancier en de contractspartij, hierna 'de Afnemer' genoemd, zijn overeengekomen.

1.2   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Leverancier die uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd. 

1.3   Alle offertes zijn één maand geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

1.4   Alle offertes worden naar keuze van de Leverancier ingediend, behoudens onvoorziene omstandigheden. Alle extra kosten die uit deze omstandigheden voortvloeien, worden door de Afnemer betaald en afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 2. Contract:

2.1   Mondelinge contracten zijn slechts geldig indien deze door de Leverancier schriftelijk zijn bevestigd. Deze contracten zijn tevens onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2.2   De Leverancier is alleen gebonden krachtens een contract zodra hij het desbetreffende contract uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Afspraken of overeenkomsten met zijn ondergeschikten zijn niet bindend voor de Leverancier, tenzij die schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegde werknemer, blijkens het handelsregister, of door de Leverancier zelf. In dit kader worden ondergeschikten door de Leverancier gezien als werknemer of medewerker die niet als directeur of gevolmachtigde in het handelsregister is vermeld.

2.3   Contracten die door of met de Leverancier worden gesloten, eindigen van rechtswege, zonder dat een kennisgeving van opzegging is vereist, en met een verplichting voor de Afnemer om alle door de Leverancier opgelopen schade en opgelopen rente en gemaakte kosten te vergoeden indien:

a.     de Afnemer overlijdt of besluit om zijn bedrijf te sluiten of bedrijfsactiviteiten te beëindigen;

b.     de Afnemer surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

c.     beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Afnemer;

d.     de Afnemer bij het sluiten van het contract de feiten onjuist of onvolledig heeft weergegeven of omstandigheden heeft verhuld die hem bekend waren, voor zover bedoelde onjuistheid, onvolledigheid of verhulling zodanig van aard is dat de Leverancier het contract niet zou hebben gesloten onder dezelfde voorwaarden of sowieso niet had gesloten indien hij weet had gehad van de feitelijke omstandigheden.

 

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving:

3.1   De Leverancier verbindt zich er jegens de Afnemer toe de goederen te leveren overeenkomstig de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid die verder in de offerte worden omschreven of zoals in het verkoopcontract is vermeld.

 

Artikel 4. Verpakking, verzending, levering, verzendkosten en directe leveringen:

4.1   De Leverancier verbindt zich er jegens de Afnemer toe de te leveren goederen goed te verpakken en de goederen zodanig te beveiligen dat zij hun bestemming bij normale omstandigheden in goede staat bereiken. De Afnemer sluit de gebruikelijke transportverzekering af.

4.2   Tenzij anders is overeengekomen, geschieden de leveringen vanuit het magazijn in Kerkrade, Nederland, onder rembours.

4.3   Een overeengekomen levertijd is geen strikte levertermijn.

4.4   De huidige verzendkosten zijn te raadplegen op: www.highlite.com/nl/delivery.

De verzendkosten voor goederen die groter/langer zijn dan 1,25 meter en/of zwaarder zijn dan 25 kg kunnen op verzoek opgevraagd worden.

Deze worden bij de bestelling aan de Afnemer verstrekt.

Voor exportorders gelden verschillende verzendkosten.

De Leverancier biedt de mogelijkheid om zonder extra kosten directe leveringen uit te voeren, tenzij de Afnemer regelmatig van deze dienst gebruik wenst te maken voor zijn bedrijfsmodel, in welk geval de Afnemer kosten in rekening worden gebracht voor de directe leveringen. De desbetreffende kosten worden op verzoek aan de Afnemer bekendgemaakt. Een directe levering kan alleen binnen het land van de Afnemer worden verzonden. Indien de Afnemer bijvoorbeeld in Nederland woont, kunnen zijn pakketten binnen deze regio worden verzonden. Deze dienst kan alleen worden geboden binnen de EU en indien de vervoerder van de Leverancier deze dienst voor de gewenste regio biedt.

Meer informatie over de voorwaarden van directe levering kan de Afnemer opvragen bij de verkoopmedewerkers van de Leverancier.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en inkooprisico:

5.1   De Leverancier behoudt de eigendom op de geleverde goederen totdat de koopprijs volledig is betaald, alsmede alle extra kosten, en alle openstaande betalingen die op grond van eerdere contracten verschuldigd zijn, ongeacht of deze reeds opeisbaar en verschuldigd waren.

5.2   Zolang de goederen nog niet de eigendom van de Afnemer zijn, is de Afnemer niet bevoegd om over deze goederen te beschikken of om de goederen op wat voor (andere) wijze dan ook te bezwaren en de Afnemer dient deze goederen met passende zorgvuldigheid te behandelen.

5.3   Indien de Leverancier gegronde twijfel heeft over de betalingscapaciteit van de Afnemer is de Leverancier gerechtigd om de levering van de bestelde goederen uit te stellen totdat de Afnemer naar genoegen van de Leverancier voldoende zekerheid voor betaling heeft geboden. De Afnemer is aansprakelijk voor door de Leverancier geleden verlies vanwege deze vertraagde levering.

5.4   De Leverancier of zijn gevolmachtigde dient te allen tijde gerechtigd te zijn om de terreinen te betreden waar de geleverde goederen zich bevinden zo lang de koopprijs nog niet is betaald. De Afnemer verbindt zich ertoe in dit verband zijn medewerking te verlenen en machtigt hierbij overeenkomstig de Leverancier of haar gevolmachtigde.

 

Artikel 6. Retentierecht:

De Leverancier is gerechtigd om alle goederen die de Leverancier in haar bezit heeft en die van de Afnemer zijn, onder zich te houden totdat de Afnemer al zijn schulden jegens de Leverancier uit hoofde van het contract (of vanwege niet-nakoming van het contract) heeft betaald.

 

Artikel 7. Overmacht:   

7.1   De in artikel 4 vermelde levertermijn wordt verlengd met de periode waarin de Leverancier is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen vanwege oorzaken die niet door zijn schuld zijn ontstaan of buiten zijn macht liggen.

7.2   Indien de levering meer dan twee maanden is uitgesteld vanwege overmacht, kan de Leverancier of de Afnemer het contract beëindigen. In dat geval heeft de Leverancier alleen recht op compensatie van de kosten die hij heeft gemaakt.

 

7.3   De Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit tekortkomingen met betrekking tot de datum van geleverde apparatuur.

 

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid:

8.1   Aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Afnemer voor of in verband met een tekortkoming met betrekking tot de geleverde goederen tijdens de garantieperiode, is beperkt tot de kosteloze reparatie of vervanging van een defect goed of een deel daarvan, naar keuze van de Leverancier.

De Leverancier en zijn gemachtigde dienstverleners zijn niet aansprakelijk jegens de Afnemer voor bijzondere, incidentele, indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens omzetverlies, winstderving, verlies van goodwill of contracten, bedrijfsonderbreking of overige geldelijke verliezen), kosten, onkosten of overige aanspraken op schadevergoeding die op wat voor manier dan ook zijn ontstaan door het gebruik van of gebrek aan gebruiksmogelijkheden van, een product, goederen of bijbehorende apparatuur, tenzij zulks is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid zijdens de Leverancier. De garantie is alleen dan van toepassing wanneer de Leverancier heeft vastgesteld dat er geen sprake is van onjuist gebruik, onjuiste plaatsing of onjuiste montage van de geleverde goederen. 

 

8.2   De Leverancier garandeert hierbij dat zijn DAP-/Showtec-/DMT-/Artecta-/Infinity-producten bij normaal gebruik zoals het product is bedoeld geen materiaal- of fabricagefouten bevatten gedurende de garantieperiode die op het product van toepassing is.

 • De garantie kan naar eigen goeddunken van de Leverancier worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden echter niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.
 • Deze garantie is de enige schriftelijke garantie die van toepassing is op Highlite International B.V., Highlite UK LTD, Highlite Italy SRL, en haar DAP-/Showtec-/DMT-/Artecta-/Infinity-/merkproducten van derden, en vervangt alle voorgaande garanties en schriftelijke beschrijvingen van garantievoorwaarden.
 • Over zaken die niet onder deze garantie vallen, neemt de Leverancier naar eigen goeddunken een besluit.
 • Bij de aankoop van een product van de Leverancier aanvaardt de Afnemer de in deze garantie vastgestelde voorwaarden.
 • Agenten, werknemers of vertegenwoordigers van de Leverancier kunnen de Leverancier niet binden aan voorwaarden of bepalingen die buiten het toepassingsgebied van deze garantie vallen.

 

8.3   Garantie:

Voor elk artikel waarop dit van toepassing is, krijgt de Afnemer een fabrieksgarantie van 2 jaar.

De datum van de factuur van de Leverancier is de effectieve startdatum van de garantie voor de gefactureerde artikelen. De Afnemer is als enige verantwoordelijk om aanvaardbaar bewijs te verstrekken van de datum en plaats van de aankoop op het moment dat om de dienst wordt verzocht. Alle garantieaanspraken worden beoordeeld op grond van de garantievoorwaarden.

Deze garantie is alleen op de oorspronkelijke Afnemer van toepassing en is niet aan een andere partij overdraagbaar die de producten van de oorspronkelijke Afnemer koopt, huurt of anderszins verkrijgt.

 

8.4   Uitgebreide Garantie:

Binnen een periode van een jaar na de datum van de factuur van de Leverancier kan de Afnemer de factuurdatum van de eerste factuur van de levering door de Afnemer aan zijn klant van de geleverde producten gebruiken als de effectieve startdatum van de garantieperiode, op voorwaarde dat de Afnemer aan de Leverancier een elektronische factuur en vrachtbrief overlegt waaruit blijkt dat de producten aan de desbetreffende Afnemer zijn geleverd. Indien er geen elektronische factuur of vrachtbrief beschikbaar is, wordt de datum van de factuur van de Leverancier als de effectieve datum van de garantie voor de gefactureerde artikelen beschouwd.

 

8.5   Beperkte Garantie:

 • Afgeprijsde producten hebben een beperkte garantie van 1 jaar welke start op de factuurdatum zoals in lid 3 van dit artikel is toegelicht.
 • Batterijen of producten met een batterij hebben een beperkte garantie van 6 maanden welke start op de factuurdatum zoals in lid 3 van dit artikel is toegelicht. Voor een maximale levensduur is het belangrijk dat de richtlijnen voor batterijopslag/-gebruik worden opgevolgd. Deze worden beschreven in de desbetreffende handleiding.

8.6   Inname van garantie-artikelen:

Gedurende de eerste 6 maanden na de effectieve factuurdatum omvat de garantie, uitgebreide garantie en beperkte garantie de inname en retournering door de Leverancier van de door de Afnemer aangeboden artikelen die onder de garantie in behandeling worden genomen. In de leden 2, 3 en 6 van artikel 9 worden de uitzonderingen betreffende inname vastgesteld.

Na de eerste 6 maanden tot en met het 2 jaar dient de Afnemer ervoor te zorgen dat de artikelen die onder de garantie vallen, worden geretourneerd. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet-leveren van of schade aan de geretourneerde artikelen waarvan de verzendkosten voor rekening van de Afnemer zijn gekomen.

De Leverancier is na de servicewerkzaamheden verantwoordelijk voor de retournering van de artikelen waarop de garantie van toepassing is.

8.7   Herroeping en vervallen van de garantie:

Een garantie, uitgebreide garantie en beperkte garantie worden als vervallen beschouwd indien:

 • Het product beschadigd/gebrekkig is door transport, vallen, het weer, extreme milieuomstandigheden, schokken, onjuist gebruik of misbruik, onjuiste opslag, verkeerde behandeling of nalatigheid na aanschaf van het product.
 • Het product beschadigd/gebrekkig is door een externe oorzaak zoals ongevallen, misbruik, of overige handelingen of gebeurtenissen buiten de redelijke macht, zoals brand, overstroming, bliksem.
 • Het product beschadigd/gebrekkig is als gevolg van of in verband met onregelmatige, buitensporige, onvoldoende of andere spanningsbronnen.
 • Het product beschadigd/gebrekkig is door overschrijding van de IP-code.
 • Het product niet volgens de door de Leverancier verstrekte instructies voor het Product is geïnstalleerd, onderhouden, geëxploiteerd of gebruikt.
 • Het product aangepast, gewijzigd en gerepareerd is door een partij die niet door de Leverancier gemachtigd is.
 • Het serienummer van het product verwijderd of gemanipuleerd is.
 • Het product niet van de Leverancier of via de gemachtigde distributeurs of wederverkopers van de Leverancier is gekocht.
 • De Afnemer de aankoopfactuur niet kan overleggen.
 • De garantieperiode is vervallen.

 

8.8   Garantie-uitsluitingen:

Van de garantie, uitgebreide garantie en beperkte garantie is het volgende uitgesloten:

 • Lampen, aanstekers, naden, (draag-)tassen, wielen, sloten en scharnieren, kabels of kabelhaspels.
 • Alle onderdelen in het tweede garantiejaar die onderhevig zijn aan normale slijtage wegens natuurlijke oorzaken of gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: Laserdioden, pompen, kachels, ventilatoren, tandwielen, regelaars en riemen.
 • Verkleuring door blootstelling aan zonlicht, (zout) water en andere weersomstandigheden.
 • Onderdelen die vervangen moeten worden door corrosie, roest of vlekken, fysieke schade zoals barsten/deuken/krassen op de behuizing en gebroken kabels.
 • Gebreken of schade door het gebruik van producten van derden of verbruiksgoederen samen met het product.
 • De gevolgen van het degradatieproces en verkleuring van de LED-bron tijdens normaal gebruik van het product. Defecten LED-subpixel van minder dan 1% bij in het bijzonder RGB-1-producten vallen buiten de garantie.
 • De gevolgen van het degradatieproces en verkleuring van de laserdiodemodule tijdens normaal gebruik van het product.
 • Lichte afwijkingen van de gespecificeerde verzadigings- en kleurwaarden die geen effect hebben op de werking van het product.
 • Bijwerking van het ontwerp, productspecificaties en software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Leverancier is niet verplicht om deze wijzigingen door te voeren in producten die aldus zijn geproduceerd.
 • Verbruiksgoederen/niet-duurzame goederen.

 

8.9   Afgezien van de bepalingen betreffende de garantie in dit artikel, wijst de Leverancier alle aansprakelijkheid af voor zover bedoelde aansprakelijkheid geen wettelijke aansprakelijkheid is die door de wet of anderszins wordt opgelegd. De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Afnemer, om wat voor reden dan ook, is niet hoger dan de totale aankoopprijs van het desbetreffende contract of, indien van toepassing, het door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.

 

Artikel 9. RMA, retournering, ruil, restockingkosten en reparaties:

9.1   RMA-formulier (retourproductautorisatieformulier):

Voor ieder geretourneerd artikel, ongeacht de aard daarvan, moet een retourautorisatie (RMA-formulier) worden gebruikt. Een kopie van dit RMA-formulier moet bij de retourzending worden gevoegd. Een RMA-formulier is tot 3 maanden na de uitgifte daarvan geldig. Na afloop van die termijn kunnen de garantievoorwaarden van het verzochte RMA-formulier worden gewijzigd.

Zonder RMA-formulier worden geen garantiediensten uitgevoerd.

De Afnemer kan een RMA-formulier opvragen bij de klantenservice van de Leverancier door een e-mail te sturen naar: aftersales@highlite.com of via de website van de Leverancier via de volgende link: https://www.highlite.com/nl/returns/customer/

Bij het opvragen van een RMA-formulier dient de Afnemer de volgende gegevens te verstrekken: klantnummer, artikelnummer/-omschrijving, factuurnummer, serienummer en een korte omschrijving van de reden voor de retournering.

Producten die zonder RMA-nummer worden geretourneerd, worden geweigerd en de Leverancier accepteert de geretourneerde goederen of de verantwoordelijkheid voor bedoelde goederen niet.

9.2   Retourneren en ruilen:

 • 14 dagen na de leverdatum na goedkeuring door de Leverancier. Alle goederen die aan de Leverancier ter creditering worden geretourneerd of worden omgeruild, dienen onbeschadigd te zijn/in de originele verpakking te zitten en in nieuwstaat te verkeren zonder gebruikssporen aan het product en/of de verpakking, ongeacht de aard van de retournering. De verpakking mag niet beschreven of gemerkt zijn.
 • De verzendkosten komen voor rekening van de Afnemer indien de retournering niet onder de fabrieksgarantie valt en de retournering niet het gevolg is van een fout van de Leverancier.
 • Schade tijdens het transport vanwege onjuiste/onvoldoende verpakking wordt te allen tijde bij de Afnemer in rekening gebracht ongeacht de reden voor de retournering.
 • Voor het ruilen van bestellingen of artikelen worden de standaard verzendkosten in rekening gebracht.
 • De Leverancier behoudt zich het recht voor de retournering te weigeren of restockingkosten in rekening te brengen voor retourneringen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen.
 • De beperkingen van de leden 1 en 6 van artikel 8 zijn ook van toepassing op retourneringen en ruilingen.

 

9.3   Retournering van demo-bestellingen/-producten:

Demo-bestellingen worden op verzoek en na goedkeuring van de Leverancier in behandeling genomen. De demo-artikelen blijven eigendom van de Leverancier. De datum van de factuur van de Leverancier is de effectieve startdatum van de Demo-periode (14 dagen) voor de gefactureerde artikelen.

De annuleringsperiode vervalt na bovengenoemde Demo-periode, waarna de toepasselijke garantie, uitgebreide garantie of beperkte garantie en betaalvoorwaarden van toepassing wordt. Alle verzendkosten voor Demo-bestellingen/-artikelen komen voor rekening van de Afnemer.

De voorwaarden die in lid 2 van dit artikel zijn vastgesteld, gelden ook voor de retournering van demo-orders/-artikelen.

 

9.4   Restockingkosten:

 • Voor retourneringen die niet onder de fabrieksgarantie vallen en niet vanwege een fout van de Leverancier plaatsvinden, worden restockingkosten in rekening gebracht ter dekking van de kosten voor transport, afhandeling, logistiek en productvoorwaarden.
 • De restockingkosten worden op verzoek aan de Afnemer bekendgemaakt. Deze retourneringen worden na goedkeuring van de Leverancier in behandeling genomen.

9.5   Artikelen die niet kunnen worden geretourneerd:

 • Artikelen waarbij de melding 'op verzoek' of 'op maat' staat vermeld. Deze artikelen vormen geen onderdeel van het standaardproductprogramma van de Leverancier. Deze worden speciaal voor de Afnemer besteld na ontvangst van de ondertekende bevestiging van de Afnemer. Deze artikelen kunnen derhalve nimmer worden gerestitueerd of geretourneerd.
 • Niet-verzegelde computersoftware.
 • Goederen/artikelen die op basis van de specificaties van de Afnemer zijn gemaakt of zijn gepersonaliseerd.

9.6   Reparaties:

 • Alle goederen die worden teruggestuurd voor reparatie, dienen goed te worden verpakt en te worden teruggestuurd in een geschikte/adequate verpakking die vergelijkbaar is met de verpakking die werd gebruikt toen die door de Afnemer werden ontvangen. Bij voorkeur in de originele verpakking.
 • Schade tijdens het transport vanwege ongeschikte/niet-adequate verpakking komt te allen tijde voor rekening van de Afnemer ongeacht de reden voor de retournering.
 • De garantieperiode is niet gewijzigd, verlengd of overgeheveld na reparatie of vervanging van de defecte onderdelen/goederen.
 • Alle omgeruilde onderdelen en vervangen producten die onder de garantie vallen, worden eigendom van de Leverancier. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de defecte onderdelen/goederen te vervangen met gereviseerde onderdelen/goederen die aan de prestatiespecificaties van nieuwe onderdelen voldoen.
 • De Afnemer krijgt geen vervangende artikelen of artikelen ter leen tijdens de reparatie van de artikelen.
 • Reparaties omvatten geen onderhoud, reiniging of periodieke controle.
 • De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de reparatie of verzending.
 • Voor het omruilen van artikelen na de reparatie worden de standaard verzendkosten in rekening gebracht.
 • De Leverancier behoudt zich het recht voor om volledig naar zijn eigen goeddunken te weigeren de reparatie uit te voeren.
 • De beperkingen van de leden 1 en 6 van artikel 8 zijn ook van toepassing op reparaties.

 

9.7   Reparaties buiten de garantie:

De Afnemer ontvangt vooraf automatisch een offerte voor de reparatie van geretourneerde artikelen waarvan de garantieperiode is verstreken of is vervallen of voor artikelen die buiten de garantie vallen.

Alle verzendkosten voor artikelen die buiten de garantie vallen, komen voor rekening van de Afnemer.

Reparaties die buiten de garantie vallen, vinden niet plaats zonder de schriftelijke toestemming van de Afnemer.

Meer informatie over de voorwaarden voor reparaties die buiten de garantie vallen, wordt op verzoek aan de Afnemer verstrekt.

De voorwaarden die in lid 6 van dit artikel 9.6 zijn vastgesteld, gelden ook voor reparaties die buiten de garantie vallen.

Voor alle reparaties die buiten de garantie vallen, geldt een beperkte garantie van 30 dagen vanaf de factuurdatum, op vervangen onderdelen en arbeidskosten tegen materiaal- en fabricagefouten.

De uitsluitingen en beperkingen die in de oorspronkelijke beperkte garantie zijn vastgesteld, gelden op de beperkte garantie van 30 dagen.

 

Artikel 10. Klachten:

 

10.1 De Afnemer dient de geleverde goederen zo snel mogelijk na levering te controleren. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen, tenzij de Leverancier binnen 10 dagen na bedoelde datum schriftelijk daarvan in kennis is gesteld.

Het aantal verzonden goederen, zoals de Leverancier heeft vastgelegd bij verzending vanuit het kantoor van de Leverancier, is voldoende bewijs voor de door de Afnemer bij aflevering ontvangen aantallen, tenzij de Afnemer afdoende bewijs van het tegendeel kan leveren.

De Leverancier is niet aansprakelijk voor niet-geleverde goederen, tenzij de Leverancier binnen 5 dagen na de datum waarop de goederen onder normale omstandigheden geleverd hadden moeten worden, schriftelijk daarvan in kennis is gesteld.

De beperkingen in lid 1 van artikel 8 zijn ook van toepassing op alle klachten.

 

10.2 De Leverancier is alleen verplicht om een dergelijke klacht in behandeling te nemen indien de Afnemer alle verplichtingen jegens de Leverancier is nagekomen op het moment dat de klacht is ingediend, ongeacht het contract tussen de Afnemer en de Leverancier op grond waarvan een dergelijke verplichting ontstaat.

10.3  Tijdens transport ontstane schade dient binnen 1 werkdag na ontvangst van de zending aan de Leverancier te worden gemeld. 

De Afnemer dient deze schade bij ontvangst van de zending aan de vervoerder te melden.

De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde artikelen waarvan de Afnemer geen melding bij de vervoerder heeft gemaakt.

10.4 Retourzendingen dienen te allen tijde gefrankeerd te worden verzonden. Bij de retourzendingen moet een RMA-formulier worden gevoegd waarop de reden van de retour wordt vermeld. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Retourzendingen dienen gefrankeerd naar het volgende adres te worden verzonden:

Highlite International B.V.

t.a.v. Afdeling Retourneringen

Vestastraat 2
6468 EX Kerkrade
Nederland

 

Artikel 11. Prijs en betaling:

11.1 De gevoerde prijzen zijn gebaseerd op de vaste kosten die ten tijde van het aanbod gelden. Indien deze prijzen wijzigen, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de prijzen in rekening te brengen die gelden op de leverdatum (bijvoorbeeld de dagprijzen voor aluminium, wisselkoersen en dergelijke). Kosten die niet in de koopprijs zijn opgenomen, zoals vrachtkosten, worden apart in rekening gebracht.

11.2 De Afnemer moet de betaling overmaken naar de bankrekening die op de factuur is vermeld overeenkomstig de betaalvoorwaarden die tussen de Leverancier en de Afnemer zijn overeengekomen, met een van de betaalmogelijkheden die op het moment van de facturering mogelijk is en naar keuze van de Leverancier en zonder extra kosten voor de Leverancier, tenzij op de orderbevestiging anders is overeengekomen.

11.3 Indien de betaaltermijn niet in acht wordt genomen, kan de Leverancier boeterente in rekening brengen zonder dat daartoe een sommatie is vereist. Deze boeterente bedraagt 1% per maand of is gelijk aan de wettelijke handelsrente indien die hoger is. Het eventuele recht van de Afnemer om de betaling op te schorten, een lager bedrag te betalen of op verrekening, wordt hierbij uitgesloten.

 

11.4 Indien de Afnemer de betaling niet op tijd voldoet en niet na ingebrekestelling alsnog de betaling binnen een week voldoet, of in strijd handelt met een artikel van dit contract, indien wordt vastgesteld dat hij onjuiste gegevens heeft verstrekt, indien hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of indien goederen van hem in beslag worden genomen of indien hij onder curatele wordt gesteld of anderszins het recht verliest om over zijn eigendom of een deel daarvan te beschikken, tenzij de curator of bewindvoerder de verplichtingen van deze overeenkomst erkent, is de Leverancier gerechtigd om het verkoopcontract te beëindigen door een verzoek bij de rechter daartoe in te dienen. In dat geval is de Afnemer aansprakelijk voor door de Leverancier geleden verliezen, waaronder in ieder geval winstderving, transportkosten en overige kosten.

11.5 Indien de Leverancier, vanwege een tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Afnemer, buitengerechtelijke maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Afnemer bij een minimumbedrag van EUR 250,00. 

11.6 Achterstallige betalingen moeten door de Leverancier aan de Nederlandse Kredietverzekeringsmaatschappij worden gemeld.

 

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet-en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, alsmede op intellectuele eigendomsrechten die rusten bij de merken, die Leverancier (op exclusieve basis) vertegenwoordigt.

12.2 Alle door Leverancier verkochte en/of geproduceerde goederen en/of verstrekte stukken, waarvan het intellectueel eigendom toebehoort aan Leverancier of dat rust bij de merken die Leverancier (op exclusieve basis) vertegenwoordigt, zoals doch niet beperkt tot documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen, etc. zijn en blijven eigendom van Leverancier (of haar leveranciers, respectievelijk producenten) en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld. Deze aan Leverancier (of haar leveranciers respectievelijk producenten) toebehorende goederen en/of stukken mogen door de Afnemer, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, noch worden gereproduceerd of bewerkt, noch worden gewijzigd of doorverkocht of ter kennis worden gebracht aan derden. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt of verband houdt met enige inbreuk op voormelde rechten van intellectuele eigendom.

 

Artikel 13. Wederverkoop via onlineplatform

Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet toegestaan de geleverde goederen aan te bieden via online marktplaatsen, zoals doch niet beperkt tot Marktplaats, Bol.com, Ebay, Amazon, etc.

 

Artikel 14. Vervaltermijn juridische vorderingen:

Juridische vorderingen tegen de Leverancier moeten binnen 1 jaar nadat de Afnemer voor het eerst melding heeft gemaakt van de desbetreffende vordering aan de Leverancier, worden ingesteld. Indien dat niet gebeurt, verliest de Afnemer bedoeld recht.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze:

15.1 Alle aanbiedingen en contracten zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

15.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een contract met de Leverancier worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter te Maastricht, niettegenstaande het recht van de Leverancier om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats en/of vestigingsplaats van de Afnemer of om op een andere locatie voorlopige of bewarende maatregelen te nemen.

 

Kerkrade, 2019